ความจำเป็นทางจิตวิญญาณของความสามัคคีของคริสตจักรและสิทธิอำนาจในพระคัมภีร์เพื่อบรรลุพันธกิจของ

ความจำเป็นทางจิตวิญญาณของความสามัคคีของคริสตจักรและสิทธิอำนาจในพระคัมภีร์เพื่อบรรลุพันธกิจของ

ต่อไปนี้เป็นสุนทรพจน์สำคัญที่ Ted NC Wilson ประธานคริสตจักรเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสทั่วโลก กล่าวในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกประจำปีครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2018 ที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส อ่านรายงานข่าวเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดได้ที่นี่ ช่างเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราในการประชุมสุดยอดผู้นำระดับโลกครั้งนี้ ที่ได้มุ่งความสนใจไปที่สิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงปรารถนาให้บันทึกไว้ในยอห์น 17 นั่นคือความสามัคคีในคริสตจักรของพระองค์เพื่อบรรลุพันธกิจของพระองค์

หัวข้อที่ได้รับเลือกคือ “ความจำเป็นทางจิตวิญญาณของความสามัคคี

ของคริสตจักรและอำนาจในพระคัมภีร์เพื่อให้ภารกิจของพระเจ้าสำเร็จ” เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความปรารถนาของพระคริสต์ที่ต้องการให้คริสตจักรของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับที่พระองค์และพระบิดาของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกัน ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่หลั่งไหลออกมาจากพระเจ้าสามพระองค์นั้นท่วมท้น พระเจ้า พระบิดา พระเจ้า พระบุตร และพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมอ และทำงานของพวกเขาให้สำเร็จลุล่วงไปพร้อมกันโดยปราศจากความคิดเห็นที่แตกต่างกัน — พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน พวกเขาเป็นหนึ่งเดียวกันในการสร้าง (ปฐมกาล 1:26); ในการรับบัพติศมาของพระคริสต์ (มัทธิว 3:16-17); ที่ภูเขาแห่งการเปลี่ยนแปลง (มัทธิว 17:5); ที่กางเขน (มัทธิว 27:50-54); และต่อไป บุคคลทั้งสามของพระผู้เป็นเจ้าสามพระองค์มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสมอในการตัดสินใจทั้งหมดที่พวกเขาทำ

นั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าทรงประสงค์ให้คริสตจักรของพระองค์สอดคล้องกับพระประสงค์และทิศทางของพระองค์ สดุดี 133 แบ่งปันความหวังนี้แก่ประชากรของพระเจ้า: “ดูเถิด ช่างดีและน่ายินดีเพียงใดที่พี่น้องจะอยู่ร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน! เปรียบเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเครา เคราของอาโรนไหลลงมาตามชายเสื้อของเขา เป็นเหมือนน้ำค้างจากภูเขาเฮอร์โมนลงมาบนภูเขาแห่งศิโยน เพราะพระเจ้าทรงบัญชาพรที่นั่น—ชีวิตนิรันดร์” เห็นได้ชัดว่า พระเจ้าตรัสผ่านดาวิดเป็นการแสดงความปรารถนาอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่จะให้ประชากรของพระเจ้าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เอกภาพนี้ไม่ใช่การแสดงสัญลักษณ์ของ “การอยู่ร่วมกัน” แต่เป็นการผสานจุดประสงค์ พันธกิจ และหน้าที่เข้าด้วยกันอย่างแท้จริง ซึ่งมาจากการมุ่งความสนใจไปที่พระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้น เมื่อใดก็ตามที่เราออกจากสูตรนี้ “ความสามัคคี” ของเราจะไม่สมบูรณ์และจะกลายเป็นความแตกแยก

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในสวรรค์ของเราจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อ

เรายอมจำนนต่อคำแนะนำของพระเจ้าโดยผ่านการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเข้าใจในพระประสงค์ของพระองค์ผ่านงานเขียนศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ไบเบิลและคำแนะนำที่ได้รับการดลใจจากพระวิญญาณแห่งคำพยากรณ์ ผ่านการอธิษฐานและการศึกษา พระเจ้าเปิดประตูสำหรับการสนทนาด้วยการสวดอ้อนวอนและการนำทางจากสวรรค์ช่วยให้คริสตจักรของพระองค์รู้วิธีที่จะก้าวไปข้างหน้าในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมอบหมายให้กับมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ในวาระสุดท้าย – ประกาศพระคริสต์และข่าวสารของทูตสวรรค์สามองค์ซึ่งทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ในอาณัติของสวรรค์สำหรับคริสตจักรของพระเจ้าบนโลก

เราอ่านใน “Testimonies for the Church,” Vol. 9, หน้า 19, “ในความหมายพิเศษ ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายเซเว่นธ์เดย์ถูกกำหนดให้อยู่ในโลกให้เป็นผู้เฝ้ายามและผู้ถือแสงสว่าง พวกเขาได้รับมอบหมายคำเตือนครั้งสุดท้ายสำหรับโลกที่กำลังจะพินาศ มีแสงสว่างอันน่าอัศจรรย์จากพระวจนะของพระเจ้าส่องแสงอยู่บนพวกเขา พวกเขาได้รับงานนำเข้าที่เคร่งขรึมที่สุด นั่นคือการประกาศข่าวสารของทูตสวรรค์องค์ที่หนึ่ง สอง และสาม ไม่มีงานอื่นใดที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง พวกเขาจะต้องไม่ปล่อยให้สิ่งอื่นมาดูดซับความสนใจของพวกเขา”

ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการอยู่นิ่งๆ และรู้จักพระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ หลายครั้งในความพยายามที่จะบรรลุแนวคิดของเราว่าพระประสงค์ของพระเจ้ามีต่อเราอย่างไร เราไม่สามารถ “นิ่งเสีย และรู้ว่าเราคือพระเจ้า” (สดุดี 46:10) การพยายามค้นหาหนทางสู่ความเป็นหนึ่งเดียวของเราโดยไม่อยู่นิ่งและฟังการทรงนำของพระเจ้า จบลงด้วยความระส่ำระสายและความผิดปกติ ในกระบวนการฟังพระประสงค์ของพระเจ้า เราต้องมีความเคารพอย่างสูงต่อพระองค์และพระวจนะของพระองค์ เคารพต่อองค์กรคริสตจักรที่พระองค์ทรงจัดตั้งขึ้น และถ่อมใจที่จะนิ่งและรู้คำสั่งของพระเจ้า ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสามัคคี

พระวจนะของพระเจ้าใน 2 โครินธ์ 13:11 เตือนเราว่า “จงสำเร็จ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อยู่อย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตอยู่กับท่าน” การ “เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” มีความสำคัญเพียงใด

สิ่งนี้ยังสะท้อนให้เห็นในฟิลิปปี 2:1-4 “เหตุฉะนั้นถ้ามีการปลอบประโลมใจในพระคริสต์ การปลอบประโลมใจด้วยความรัก การสามัคคีธรรมของพระวิญญาณ หากความรักใคร่และความเมตตา มีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อย่าทำอะไรด้วยความทะเยอทะยานหรือความถือดีที่เห็นแก่ตัว แต่ให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนเองด้วยใจถ่อม ให้พวกคุณแต่ละคนไม่เพียงแต่ดูแลผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้นแต่ให้ดูแลผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย”

“ความมีใจเดียวกัน” หรือ “การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” นี้กล่าวถึง “ความถ่อมใจ” และความอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งจำเป็นมากสำหรับความเป็นหนึ่งเดียวกัน การยอมจำนนต่อคริสตจักรทั้งหมดในขณะที่ทำการตัดสินใจ แน่นอน ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับพระวิญญาณของพระคริสต์ในตัวเราตามคำสั่งสอนของฟีลิปปี 2:5 ซึ่งกระตุ้นเราว่า 


credit : rodsguidingservice.com dinkyclubgold.com touchingmyfatherssoul.com jemisax.com desnewsenseries.com forestryservicerecords.com littlekumdrippingirls.com bugsysegalpoker.com steelersluckyshop.com wmarinsoccer.com